مهرباني وکړه د دې منځپانګې د لیدلو لپاره. (غړی نه دی؟ نن ورځ سره یوځای شئ!)