همدا رنګه کولی شي زموږ د چمتو کونکي له لارې د ویا ټولنیز ته ننوځي "کوچنی"